یک خبر خوش به ما بدهید!


قبل از اینکه قسمت اول را منتشر کنیم، گروه «رادیو شهرزاد» با خودش قرار گذاشت که اگر در هفته ی اول 1000 بار شنیده شدیم، جشنی برپا کنیم. خوشحالیم که چیزی به 1000 نمانده؛ مطمئنیم که اگر به همین روال همراهمان بمانید حتما به آن خواهیم رسید. اگر اینطور شود، جشن کوچکی خواهیم داشت و هدیه ای هم برای شما. دیر نیست و دور نیست…

پس، «رادیو شهرزاد» را به دوستانتان معرفی کنید!

روزگار به کام