یک قدردانی ساده


سر حرفمان هستیم. قرار بود اگر در هفته ی اول، قسمت اول این پادکست 1000 بار شنیده شود -حالا چه از طریق پخش کننده ی آنلاین و چه دانلود- به نحوی از همراهی شنوندگان شهرزاد تشکر کنیم. سرانجام در روز هفتم با هم از این مرز عبور کردیم. نزدیک به 1100 بار پخش و بیش از 250 بار به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی برای گروه تولید کننده ی این پادکست پیغام مشخصی دارد؛ اینکه هر روز بیشتر از قبل به کیفیت این برنامه فکر کنیم و فضای کوچک مان را بیش از پیش پربار سازیم. راه سختی در پیش است، اما به پشتوانه ی حضور و همراهی شما از پسش برمی آییم. پس، به منظور قدردانی قسمت دوم را یک هفته زودتر تقدیم به شما خوبان می کنیم.

راستی، به صفحه ی فیسبوک ما بپیوندید و «رادیو شهرزاد» را به کسانی که دوستشان دارید معرفی کنید.
دوستتان داریم!