خاطره باز : مرضیه و بنان


فصل اول «خاطره باز» را به هنرمندان گرانقدرمان مرضیه و بنان اختصاص دادیم. اگر خاطره ای با این آهنگ ها دارید، برایمان بنویسید؛ اینجا یا در صفحه ی فیسبوک. راستی، یادتان نرود «خاطره باز» را به دست خاطره بازها برسانید!

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری


اسامی قطعاتی که در این فصل می شنوید:

 

گیس - مرضیه
خوشه چین - بنان
در فکر تو بودم - مرضیه
بهار دلنشین - بنان
عشق خود حاشا نکن - مرضیه
تنها ماندم - بنان
بوی جوی مولیان - مرضیه و بنان

 

دانلود | کیفیت بالا دانلود | کیفیت پایین

 

 • Mohammad

  ﻣﻘﺻـد ز ﮐـــﺎخ ﺻﻔـﮫ و اﯾـوان ﻧﮕﺎﺷﺗن

  ﮐﺎﺷــﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳـر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﺑرﻓراﺷﺗن

  ﮔﻠﮭـــﺎی رﻧﮓ رﻧﮓ و درﺧﺗﺎن ﻣﯾـوه دار

  در ﺑﺎغ و ﺑوﺳﺗﺎن ز ﺳر ﺷوق ﮐﺎﺷﺗن

  داﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﻣـــراد دل اﻧدران

  ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ دوﺳﺗﯽ ﺑﺗوان ﺷﺎد داﺷﺗن

  ورﻧﮫ ﭼﮕــوﻧﮫ ﻣردم ﻋـــﺎﻗل ﺑﻧـــﺎ ﮐﻧﻧد

  از ﺧﺎک ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺑــــﺎﯾد ﮔذاﺷﺗن

  ………………….

  دلم رو شاد کردید آفرین

 • Pingback: «خاطره باز» رسما راه اندازی شد | رادیو‌ شهرزاد()